top of page

Forretningsbetingelser

 1. Generelle oplysninger:
  FutureComm
  v/ Birgitte Pedersen

  Falen 63K
  5000 Odense C.

  E-mail: hello@futurecomm.dk
  Telefon nr.: +45 30 74 47 74

  Cvr. nr: 32582001
   

 2. Anvendelse:
  Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle services, abonnementer og support, FutureComm leverer til sine kunder.
   

 3. Produkt og services:
  FutureComm leverer strategi, faciliterings-, proces- og kommunikationsydelser med fast pris og på abonnement. De produkter og services, FutureComm leverer, er baseret på indsigter i kunden - og de oplysninger, som kunden kommer med i forløbet, heraf fx en opgavebeskrivelse. Herudover kan FutureComm selv søge yderligere information og viden - tilsvarende hentes der viden i partnerskaber i kundens værdikæde.

  FutureComm leverer tre typer af produkter:
  1. Future Tought Leader, der indeholder en basispakke og et abonnement for arbejdet i værdikæden.
     Dette produkt er underopdelt i tre prisgrupper. Abonnementsproduktet for værdikæden udvikles
     løbende, og opdateringer følger. 

  3. Mix & Match: Her kan kunden mixe efter behov ud fra services. Kunden får et individuelt
     opgavebaseret tilbud med en estimeret pris. 
  4. Oplæg og workshops fx. internt i virksomheder eller i netværksgrupper ol.

   

 4. Opgaven:
  Når FutureComm indgår aftale med Kunden om levering af en opgave, så aftales det videre forløb individuelt - herunder opstart, omfang og tidsramme. Dette kan i fællesskab justeres løbende, efter behov. Fejlagtig information og manglende indsigt fra kundens side, kan resultere i forsinkelser.
   

 5. Priser og betaling:
  1. Future Tought Leader: Består af en basispakke ”Det Bæredygtige Hus” og et produkt med base i Kundens værdikæde. Produktet er delt i tre prisgrupper:
      - Virksomheder under 10 medarbejdere
      - Virksomheder mellem 10-50 medarbejdere
      - Virksomheder over 50 medarbejdere

     Betalingen er opdelt i en fast pris på basispakken - og en abonnementsbetaling for facilitering og
     digital løsning.
     
     Abonnement kan betales forud pr. måned - eller Kunden kan spare godt 10% ved at betale
     for ét år af gangen. 

     For basispakken vil betalingen deles over to betalinger. 50% ved aftale af projekt –
     den sidste 1/2 del betales ved projektet afslutning.


  3. Mix & Match: Betaling per projekt og opgave, hvor fakturering sker som ovenfor

  4. Oplæg og workshops. Pris aftales individuelt per opgave og faktureres ved booking.

  Alle priser, opgivet på futurecomm.dk, er eksklusiv moms. Der er ingen bindingsperiode på abonnementer.

  Alle betalinger sker ved fremsendelse af faktura.


  Betalingsfrist for alle produkter er 8 dage netto fra fakturadato. Betales der efter forfaldsdato påskrives der renter jf. faktura. Ved fremsendelse af rykkere, påskrives der et gebyr på kr. 100.

  5.1. Anerkender kunden ikke den fremsendte faktura, skal dette meddeles FutureComm senest fem hverdage efter modtagelsen af fakturaen. Reklamation over en faktura skal ske skriftligt med begrundelse - sendes til hello@futurecomm.dk.

  5.2. FutureComm kan løbende regulere de oplyste priser, som følge af fx. inflation. FutureComm vil for abonnenter informere Kunden skriftligt med 45 dages varsel – heraf har Kunden mulighed for at opsige abonnementer.

  Allerede indgåede aftaler med fastpris vil ikke blive berørt af eventuelle prisreguleringer.


  5.3. Inddrager FutureComm eksterne parter i et aftalt projekt, hvor dette fremgår fra start, er dette arbejde inkluderet i den aftalte pris. FutureComm og samarbejdspartneren indgår her en aftale per opgave i forhold til form, indhold, kvalitet, leverancer, deadlines mv., for at sikre Kunden i henhold til tilbud.

  5.4. Henviser FutureComm til eksterne freelancere, indgår kunden separat kundeforhold med denne tredjepart – og FutureComm kan ikke gøres ansvarlig.
   

 6. Annullering & Fortrydelse:
  Ønsker Kunden at annullere aftalt arbejde efter igangsættelse af projekter og opgaver, så faktureres Kunden for forbrugt tid og allerede udført arbejde. FutureComm og Kunden er forpligtiget til at begrænse omkostninger i forbindelse med en annullering.

  Abonnementer har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelse skal oplyses ved skriftlig henvendelse til hello@futurecomm.dk.
   

 7. Opsigelse af abonnementer:
  Abonnementsordning løber, indtil de opsiges af Kunden, uden bindingsperiode. 

  Opsigelse skal ske skriftligt til hello@futurecomm.dk.

   

 8. Fortrolighed:
  FutureComm er forpligtiget til at behandle alle oplysninger om Kunden fortroligt.

  Når FutureComm inddrager eksterne freelancere i fælles projekter, indgår FutureComm aftale med tredjepart om fortrolighed.

  Henviser FutureComm til en ekstern freelancer, hvor kunden indgår et selvstændigt kundeforhold med denne, kan FutureComm ikke gøres ansvarlig. Kunden indgår separat aftale om fortrolighed med denne tredjepart.
   

 9. Levering:
  Alle produkter og services leveres, som aftalt med Kunden.

  FutureComm opbevarer projekter og opgaver i to år fra leveringen – og seks måneder efter ophør af samarbejde. Kunden kan til enhver tid anmode om en kopi af arbejdet, uden beregning.
   

 10. Ophavsret:
  Såfremt ikke andet er aftalt med Kunden, har Kunden til enhver tid brugsret til de afleverede projekter og opgaver.

  FutureComm kan gøre brug af Kundens logo/identitet og leverede projekter/opgaver i egen markedsføring, medmindre andet er aftalt. Dette forudsat, at det bruges ordentligt, loyalt og i henhold til fortrolighed. Kunden skal informere FutureComm, hvis logo/identitet og arbejde ikke må bruges.
   

 11. Brugernavn - Opdateres løbende
  Som abonnementsløsningen løbende udvikles digitalt, opdateres dette afsnit.
   

 12. Ansvar:
  FutureComm er ansvarlig for, at leverede ydelser er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Heraf fx. den danske markedsføringslov Markedsføringsloven (retsinformation.dk).

  Herunder vil FutureComm til enhver tid indgå i en dialog med Kunden, for at denne følger retningslinjer og anbefalinger om kommunikation af Bæredygtighed. Heraf fx fra Forbrugerombudsmanden - se kvikguide her forbrugerombudsmanden.


  12.1 FutureComms ansvar omfatter ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, tabt indtjening, tabt goodwill, tab som følge af forsinkelse eller af omdømme og andre former for indirekte tab.

  12.2. FutureComm er ikke ansvarlig for tab, der skyldes virusangreb, uautoriserede ændringer som følge af hacking, uautoriseret adgang eller lignende. Uanset om det kan tilbageføres til FutureComm.

  12.3. Det er Kundens ansvar, at alle forudsætninger, informationer og data overholder gældende lovgivning, herunder at eventuel tredjeparts ophavsret, patent- og varemærkeret ikke krænkes.

  12.4. Kunden skal skriftligt orientere FutureComm om eventuelle lov- og produktkrav, der skal tages hensyn til i forbindelse med det aftalte arbejde. Det skal ske skriftligt forud for arbejdets begyndelse. Bliver FutureComm mødt af krav, som følge af Kundens manglende overholdelse af lovgivning eller krænkelse af tredjepart, er Kunden erstatningsansvarlig.
   

 13. Reklamation:
  Finder Kunden fejl og mangler i leverede opgaver og projekter, er Kunden forpligtiget til senest fem hverdage efter modtagelsen af arbejdet at sende en skriftlig reklamation. Reklamation sendes til hello@futurecomm.dk. Modtager FutureComm reklamation efter fristen på fem hverdage, kan FutureComm ikke drages til ansvar.
   

 14. Force Majeure:
  Såfremt levering af produkter og services forsinkes eller ikke kan leveres, som følge af uforudsete forhold, som FutureComm ikke kan være herre over, udsættes leveringstiden. I tilfælde af Force Majeure kan FutureComm ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig.
   

 15. Brug af Cookies:
  Når du besøger futurecomm.dk, accepterer du, at vi bruger Cookies. Se mere her.
   

 16. Persondata:
  FutureComm indsamler og benytter de nødvendige persondata om Kunden, for at håndtere de indgåede aftaler mellem FutureComm og Kunden. Se Privatlivspolitik her.
   

 17. Ændringer:
  Kunder er forpligtet til, at meddele FutureComm eventuelle ændringer som fx. adresseændring.
   

 18. Lovvalg og værneting:
  Eventuelle tvister mellem FutureComm og Kunden afgøres efter dansk ret – og kan indbringes for retten i Odense efter retsplejelovens regler.

  Senest opdateret 1. marts 2024 

bottom of page